ประวัติโรงเรียน(History)

โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ สต 2/2546 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนมุสลิมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นโดยวิธีรวมกลุ่มสมาชิกลงหุ้น จำนวน 48 คน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 10 ห้องเรียน และห้องบริหารงาน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 หลัง แยกชาย หญิง จำนวน 8 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง อาณาบริเวณเนื้อที่ในการจัดสร้างโรงเรียนในปี พ.ศ. 2546 จำนวน 3 ไร่ ทิศเหนือ จดถนนทางหลวงสายฉลุงวังประจัน ทิศใต้ จดที่ดินของ นายฮัจญีหยาบ ทิศตะวันออก จดที่ดินของนายอำดัน จอหวัง ทิศตะวันตก จดที่ดินของนางนาสอเรี๊ยะ อาเก็ม สมาชิกลงหุ้นจึงได้มอบหมายให้นายสมาแอน หมาดจามัง เป็นผู้รับใบอนุญาตนายรอเฉด ใบกาเด็ม เป็นผู้จัดการและนายกอเดช หลงสมัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้เช่าซื้อที่ดินจากสหกรณ์อิบนุเอาฟ จำกัด จำนวน 6 ไร่ 2 งานเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน2547 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลัง 2 ขนาด 8 x 48 เมตรเป็นอาคารเรียน2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน จัดทำเป็นห้องประกอบ ห้องพักครู จำนวน 2 ห้อง และจัดสร้างห้องส้วมจำนวน 1 หลัง จำนวน 8 ห้อง แยกชาย หญิง เป็นเงินทั้งหมด 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาท)ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดขึ้นมา 1 หลังขนาด 9 x 7 เมตรโดยใช้งบประมาณ 150,000 บาท และได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องทั่วไปสมทบในการจัดสร้าง เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวันของนักเรียนในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการต่อเติมโรงอาหารเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มขึ้น และได้จัดทำร้านสหกรณ์โรงเรียน กว้าง 4 เมตร ยาว10 เมตร พร้อมโรงจอดรถ พร้อมกันนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โรงยิมเนเซี่ยม) ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 1,500,000 บาท และห้องประกอบ จำนวน 2 ห้อง ใช้เป็นห้องพักครู และห้องประชุม ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการสร้างโรงอาหารขึ้นมาอีกหนึ่งหลังโดยแยกห้องของครูและนักเรียนอย่าง เป็นสัดส่วนและได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียน ที่จะเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2550 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องผู้บริหาร 1 ห้องต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขึ้นมาอีกหนึ่งหลัง จำนวน 12 ห้อง เพื่อรับรองจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นโดยมีการแยกห้องเรียน ห้องพักครูห้องวิทยาศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นสัดส่วน และได้มีการสร้างโรงอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการสร้างหอพักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นมาอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนัก เรียนชั้นมัธยมในปีการศึกษา 2552 และได้สร้างบ้านพักครูซึ่งอยู่ในบริเวณหอพักเพิ่มอีกจำนวน 1 หลังและในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น และโรงอาหารอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียน ต่อมาในปีพ.ศ. 2554 มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพิ่มอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นอาคารเรียนระดับมัธยม


โครงการการพัฒนาชุมชนสีเขียวฯ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

พันธกิจโรงเรียน

1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในหลักการและแนวทางของศาสนาอิสลาม
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่าน จดจำ และเข้าใจคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอาน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกด้วยความเคารพสิทธิของผู้อื่น
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการคิด
7. พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการอิสลามโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
13. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
14. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆ