ทำไมถึงเลือกโรงเรียนมุสลิมศึกษา

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับในสังคม

เน้น

โรงเรียนวิถีอิสลามเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม พร้อมคุณภาพทางวิชาการ

บูรณาการ

โรงเรียนบูรณาการอิสลามด้านวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวิชาความรู้

เอกชนแห่งแรก

โรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสตูลที่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา

แห่งแรก

โรงเรียนแห่งแรกที่มีการพักประจำเน้นระบบตัรบียะฮฺในการดูแลนักเรียน

แห่งแรก

เน้นตัรบียะฮฺโดยใช้หลักสูตรสันติศึกษาจากสถาบันอัสสลาม

เครือข่าย

เป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสสลาม

อาเซียน

โรงเรียนพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน

ความพร้อม

ครู บุคลากร สภาพแวดล้อม มีความพร้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน

โรงเรียนให้ความคำสัญเรื่องอัลกุรอาน(การอ่านและการท่องจำ)