ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (ชาว ม.ศ. รุ่น 3) สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาAlhamdulillah ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (ชาว ม.ศ. รุ่น 3) สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดังนี้
1.นายจาฟิต ยานา คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาตอนี
2. นายจาเหตุ ยานา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาตอนี
3.นายชุกรี ยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาตอนี
4.นายปอซี หาญกล้า คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
5.นายอธิพงษ์ ดาเร๊ะหมีน มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (อียิปต์)
6.นายวีระยุทธิ์ แย้มเกื้อ International university of africa
7.นายซัลมาน ฝ้ายเส็ม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
8.นายนูรฮาฟีกีน มะเด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
9.นายมานะ ล่านุ้ย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
10.นายมูซา หลังปูเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
11.นายสุธีร์ หลีบังสา คณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
12.นายไหรฮาน แดสาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
13.นายอับดุลบากีย์ สาริปา คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
14.นายอับดุลฮาฟิส กาหนุง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
15.นายอัฟฟาน มะมิง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16.นายอิสกันดาร์ มิสลิมีน คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
17.นายเอี๊ยะซาน หมาดมานัง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยฟาตอนี
18.นางสาวซากีน๊ะ ยาหยามัน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
19.นางสาวนภัสสร โต๊ะเหล็ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20.นางสาวนูรีฮัน หมั่นยาหมีน วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาอิสลามศึกษา นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
21.นางสาวนูรีฮัน หลีเส็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
22.นางสาวมุมีน๊ะ จอหวัง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
23.นางสาววราภรณ์ ปอหรา คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
24. นางสาวอรัชพร บุญรัตน์ เส็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
25.นางสาวอัฟนาน ดาเร๊ะมีน วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาอิสลามศึกษา นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
26.นางสาวฮาฟีด๊ะห์ บิลังโหลด คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยฟาตอนี
27.นางสาวพัชรนันท์ ประสารการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
28.นางสาวซอฟีย๊ะห์ หลังสนะ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
29.นางสาวซุนนียะฮ์ หมาดมานัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30.นางสาวณัฐสิยา ประสงค์ผล คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
31.นางสาวตอฮีเราะฮ์ ลาง๊ะ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง)
32.นางสาวนดา หลีเส็น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
33.นางสาวนัสรีญา นำยูรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษามาลายู มหาวิทยาลัยฟาตอนี
34.นางสาวนัสเราะห์ หลำบินส๊ะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
35.นางสาวนาเดีย หมาดทิ้ง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
36.นางสาวนาศีเราะห์ อาดำ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
37.นางสาวมูนีเราะห์ ใบกาเด็ม คณะ แพทยศาสตร์ / Medicine สาขาแพทยศาสตร์ / Medicine Kursk state Medical University
38.นางสาวลาตีฟะห์ เล่ทองคำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
39.นางสาวสีตีฮาหวา มันตุเต๊ะ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง)
40.อัสคิยาอ์บินตุซัยด์ เส็มไข่ คณะวิทยาการจัดการสื่อสาร สาขานวัฒกรรมการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
41.นางสาวอามานี จะปะกียา คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
42.นางสาวอิสริยา ดาหมาน คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
43.นางสาวจณิสตา ยาวาหาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
44.นางสาวฮัสวานีย์ หนูชูสุข คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45.นางสาวมุสบาอ์ เจ๊ะเง๊าะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์