การประกวดวรรณกรรม "วรรณศิลป์อุซเซนี" ครั้งที่ 6 (ประเภทความเรียง)ขอแสดงความยินดีกับนายวชิรธาร สารบัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวรรณกรรม "วรรณศิลป์อุซเซนี" ครั้งที่ 6 (ประเภทความเรียง) รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในผลงาน "หมายเพียงหนึ่งอรุณรุ่งรางอันพร่างแสง"