คะแนนเฉลี่ยO-NET๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖o สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศAlhamdulillah วันนี้นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตร (O-NET) อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักเรียน คณะครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมศึกษากับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนมุสลิมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖o #สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ