ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5 ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5 ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างดังนี้ 1.นายสุรยุทธ์ หมาดหยัน สาขา เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.นายอัฟฟาน ดาแลหมัน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3.นายอัดนาน ขวัญเจริญ สาขา วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4.นายอับดุลชุกรี กาเส็มส๊ะ สาขา กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.นายอนุวัฒน์ โดงกูล สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 6.นายฮาฟิส หวังจิ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ 7.นายอับดุลฆอฟัร กูแอ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ 8.นายอิบรอฮีม ลาง๊ะ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ 9.นายเอกราช กิ่งหมัน สาขา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 10.นายรุสดี โหดหมาน สาขา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตหสงขลา 11.นายหัษดี ดาหมาด สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 12.นายอานัส แซะอาหลี สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 13.นายมูฮัมหมัดหะซิฟ อุปมา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 14.นายอัซซิดดิ๊ก ง๊ะสมัน สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูล 15.นายตักวา หลังยาหน่าย สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16.นายอาทิตย์ อุรามา สาขานายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 17.นายหะดิษ กาหนุง สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 18.นายคอลิด ติงสา สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 19.นายอาราฟัต ดาแลหมัน สาขาการสอนภาษาอาหรับ​ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 20.นายกำธร ยาเล๊าะ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 21.นายวชิรวิทย์ กิจนิตย์ชีว์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล คณะวิทยาลัยการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกโค 22.นางสาวยุซรอ มะสมัน สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 23.นางสาวฮาบีบ๊ะ แดสา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3.นางสาวนูรีฮะห์ หมั่นสัน สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24.นางสาวนิสรีน หมีดหรน สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 25.นางสาวรุชดา นุ้ยโสะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 26.นางสาวนัจญวา ยาประจันทร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 27.นางสาวอัญชลี ลิเก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28.นางสาว อามิร่า อุเจ๊ะ สาขาภาษาเเละวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 29.นางสาวรสมียา กรมเมือง สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 30.นางสาวมัยเดีย บรรฑิตย์ สาขาเทคโนโลยีความงาม คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 31.นางสาวไรฮานา หาโส๊ะ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32.นางสาววณัฐชนันท์ สารบัญ สาขาการจัดการ การท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 33.นางสาว นินาเดีย นิมะ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 34.นางสาวจันจิรา เด็นหลี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35.นางสาวนิสรีน กองทัพ สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 36.นางสาวชัซวานี ทองคำ สาขาทันตสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร ยะลา 37.นางสาวมิสบะฮ์ นุ่งอาหลี สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่