ชนะเลิศอันดับหนึ่ง(ปีที่ 2)การเข้าแข่งขัน วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์อัลฮัมดูลิลลาฮฺ กับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ปีที่ 2) การเข้าแข่งขัน วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น เด็กชายยัซซาร มะสมัน หัวข้อ"โลกไร้พรหมแดน" #งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา