ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครู ปีการศึกษา 2566ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครู เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 "ด้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. สขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1. นางสาวฮัซนาอ์ ดาแล่หมัน 2. นางสาวอารียา หลังนุ้ย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภายในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download