กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษากำหนดเลื่อนการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น ในการนี้ทางโรงเรียนจึงกำหนดแจกใบงานให้แก่นักเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาโดยกำหนดวันและเวลาดังตารางที่แจ้งไว้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -