ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) และโปรแกรม Tahfiz science ประจำปีการศึกษา 2564ขอแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการตามประกาศ ดังนี้ 1. นักเรียนสอบคัดเลือกโปรแกรมพิเศษ 1.1 ทำการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยกำหนดการสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1 ดังนี้ - โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และทดสอบการอ่านภาษาไทย - โปรแกรม Tahfiz science สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และทดสอบการอ่านภาษาไทย 1.2 สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบแข่งขัน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ดินสอ และยางลบ 1.4 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ #หมายเหตุ ใส่ชุดนักเรียนเดิมเข้าห้องสอบ

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -