ประกาศเรื่อง กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จึงกำหนดเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปนั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจึงกำหนดตารางกิจกรรมต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -