ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง เลื่อนกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ระดับมัธยมตามที่โรงเรียนมุสลิมศึกษาได้แจ้งกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ปกครองรับทราบไปแล้วนั้น ดังนั้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จึงกำหนดเลื่อนกิจกรรมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตามไฟล์เอกสารที่แจ้งนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -