ตลาดนัด อายุน้อยร้อยล้านอีกหนึ่งกิจกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษากับกิจกรรม “ตลาดนัด อายุน้อยร้อยล้าน”เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่างๆกระบวนการทางความคิดและแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download