ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล บัดนี้ทางโรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนพร้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังเอกสารที่แนบนี้

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -