ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนมีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคัดเลือกและโควตา ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จึงกำหนดระเบียบและกำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -