กิจกรรม STEM ศึกษาอัลฮัมดูลิลลาฮฺ เช้าวันศุกร์กับโครงการพัฒนาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ร่วมกับคณิตศาสตร์ “กิจกรรม STEM ศึกษา”โดยนายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา กล่าวเปิด พิธีในกิจกรรมเช้านี้ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน และกล่าวชื่นชมคณะครูผู้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download