ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและนักเรียนโควตาทั้งหมดจำนวน 183 คน และลำดับสำรอง 3 คน ตามรายชื่อที่ได้ประกาศและโรงเรียนมุสลิมศึกษาจึงได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกตามที่แจ้งไว้ในประกาศให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนมุสลิมศึกษา ผู้ไม่มายืนยันสิทธิ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -