ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา นำคณะครูระดับมัธยมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และโรงเรียนซอลีฮียะห์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ระบบการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนต่างๆให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download