กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมแจ้งผลการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download