การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning วันที่ 31 ตุลาคม 2562เช้าของวันที่สอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning” โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ด้วยการ Workshop จากการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผ่านกิจกรรมจากการระดมความคิดของคณะครูในกลุ่ม เพื่อความเหมาะสม และความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจากการระดมความคิดทำให้เกิดชิ้นงาน รูปแบบการจัดการที่ใหม่ๆย่อมส่งผลที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนมากที่สุด ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺ อาคารสำนักงาน โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download