การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเรียนเป็นสำคัญและมีครูผู้สอนประจำแต่ละวิชาค่อยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักเรียน(โค๊ช)