กิจกรรมของนักเรียนพักประจำกิจกรรมของนักเรียนพักประจำ(เรี๊ยะละ) กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมบูรณาการโดยการช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมในชุมชน และร่วมกิจกรรมพัฒนามัสยิดกับชาวบ้านเป็นการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่นี่โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคม