The SOM จี๊ดนายรอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการ และนายกอเดช หลงสมัน ผูอำนวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา กล่าวเปิดพิธีให้กับองค์กราบริหารกิจการนักเรียนในงาน The SOM จี๊ด หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมุสลิมศึกษา สร้างความเพลิดเพลินให้กับนน้องๆเป็นอย่างดี