การอ่านคุฎบะฮฺของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อัลฮัมดูลิลลาฮฺสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านคุฎบะฮฺได้ทุกคน และสามารถกลับไปอ่านยังภูมิลำเนาของตนเอง โดยผ่านการฝึกฝนจากกิจกรรมคอฎีบเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การกล้าแสดงออก จนเกิดความชำนาญและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง และปฎิบัติได้ทุกคน ที่นี่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคม