ประเมินคัดเลือกโรงเรียนประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปี 2561 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ลงพื้นที่พิจารณาประเมินโรงเรียนมุสลิมศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด