โครงการ English Campโครงการ English Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว