ศึกษาและศึกษาดูงานของคุณครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซียโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของคุณครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 14 เมษายน 2559