เพราะมุสลิมคือพี่น้องกันเพราะมุสลิมคือพี่น้องกัน เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐ การหยิบยื่นสิ่งของให้กันและกันนั้นคือสิ่งที่ดี ทางโรงเรียนขอเป็นส่วนหนึ่งในการละศิลอดโดยการนำนักเรียนแจกอินทผาลัมให้กับพี่น้องบริเวณใกล้โรงเรียน