ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม โรงเรียนมุสลิมศึกษาศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม โรงเรียนมุสลิมศึกษา