ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานการบริหารและงานด้านวิชาการโรงเรียนมุสลิมศึกษา วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ด้วยความยินดียิ่ง