สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สาธารณสุขขังหวัดสตูล ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล สื่อมวลชนจังหวัดสตูล มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อเเสดงว่า โรงเรียนมุสลิมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ตามโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวั