English camp #1การเรียนรู้จริง นอกจากจะเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเอง สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆต่างประเทศ English camp #1 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล