โรงเรียนมุสลิมศึกษาสตูลได้ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องซีเรียโรงเรียนมุสลิมศึกษาสตูลมอบเงินช่วยซีเรีย | วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกอเดช หลงสมัน ผู้อำนวยการและผู้แทนคณะบริหารโรงเรียนมุสลิมศึกษาจังหวัดสตูล ได้ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องซีเรีย ผ่านตัวแทนสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ท่านปลัดอำเภอเมืองสตูล นายซอบรี หมัดหมัน เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ กิจกรรมระดมเงินบริจาคในครั้งนี้และที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาได้ดำเนินการระดมเงินบริจาค จากคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 216,540 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เงินดังกล่าวจะนำโอนเข้าบัญชีของสภาเครือข่ายฯเพื่อซีเรียต่อไป อินชาอัลลอฮฺ ทางสภาเครือข่ายฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมุสลิมศึกษาจังหวัดสตูล รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันให้ความสำคัญต่อความทุกข์ยากของพี่น้องชาวซีเรีย ขออัลลอฮตอบแทนความดีงามด้วยเถิด อามีน