ส่งแบบบันทึกและอื่นๆ  รายละเอียด : - ส่งแบบบันทึกการสอนอัลกรุอ่าน -ส่งแผนการสอน -ส่งปพ 03 -ประชุมครู ระดับปฐมวัย -ประชุมครู ระดับมัธยม -วารสารประจำเดือน

  ตั้งแต่วันที่ : 28/02/2019

  ถึงวันที่ : 28/02/2019

  ผู้รับผิดชอบ : -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายธุรการ -หัวหน้าระดับอนุบาล -หัวหน้าระดับมัธยม -ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

ดาวน์โหลดปฏิทินตลอดทั้งปี :