ปฏิทินการศึกษา 2562

เดือนกุมภาพันธ์



ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เรื่อง

28/02/2019

28/02/2019

ส่งแบบบันทึกและอื่นๆ

28/02/2019

28/02/2019

26/02/2019

26/02/2019

กลุ่มศึกษาอิสลาม (กิยาม)

25/02/2019

28/02/2019

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 สอบปลายภาค

25/02/2019

01/02/2019

ม.6 สอบ GAT-PAT

25/02/2019

01/03/2019

ซ้อมรับประกาศนียบัตรนักเรียนระดับ อนุบาล 3

20/02/2019

20/02/2019

ประชุมครู ป.1-3และป.4-6

19/02/2019

19/02/2019

กลุ่มศึกษาอิสลาม (หญิง)

18/02/2019

20/02/2019

ส่งข้อสอบให้คลังข้อสอบ

15/02/2019

01/03/2019

ทดสอบความสามารถทักษะการเรียนรู้ระดับอนุบาล

12/02/2019

12/02/2019

กลุ่มศึกษาอิสลาม (ชาย)

06/02/2019

15/02/2019

โรเนียวข้อสอบ

05/02/2019

05/02/2019

กลุ่มศึกษาอิสลาม (รวม)

04/02/2019

08/02/2019

ประชุมครู บุคลากร ประจำเดือน

04/02/2019

08/02/2019

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ส่งแบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

02/02/2019

02/02/2019

นักเรียนป. 6 สอบ O-NET

02/02/2019

03/02/2019

นักเรียนม. 3 สอบ O-NET