คำขวัญโรงเรียน

" ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม "
ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศ เลือนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมุสลิมศึกษา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) และโปรแกรม Tahfiz Science ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ช่วงระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ดูทั้งหมด

มากกว่าทฤษฎี คือการลงมือปฎิบัติ ที่นี้ มุสลิมศึกษา

English Camp #2 at Bandung, Indonesia ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนมุสลิมศึกษา : ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม
ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล Tel. 074 - 750720