คำขวัญโรงเรียน

" ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม "
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครู ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมและครูประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน รอบเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมดการแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประเทศ

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระดับมัธยม

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์

การประกวดวรรณกรรม "วรรณศิลป์อุซเซนี" ครั้งที่ 6 (ประเภทความเรียง)

โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

มากกว่าทฤษฎี คือการลงมือปฎิบัติ ที่นี้ มุสลิมศึกษา

English Camp #2 at Bandung, Indonesia ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนมุสลิมศึกษา : ศึกษาดี มีคุณธรรม นำภาษา พัฒนาสังคม
ตั้งอยู่เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล Tel. 074 - 750720