ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศโรงเรียน​มุสลิม​ศึกษา​จังหวัด​สตูล เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แนวปฏิบัติ​ มาตรการ​และปฏิทินต่างๆของโรงเรียนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด​ 19​เพื่อเตรียมความพร้อม​เปิด​ภาคเรียน​แบบปกติและให้สอดคล้อง​กับมาตรการ​ของทางจังหวัดสตูล ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และแบบประเมินความเสี่ยงนักเรียนเข้าหอพัก โรงเรียนมุสลิมศึกษา ปีการศึกษา 2564 #กำหนดการเข้าหอพัก #สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมากักตัว #ระหว่างการเดินทาง #เมื่อถึงโรงเรียน #ระหว่างกักตัว #ค่าใช้จ่าย #นักเรียนภูมิลำเนาจังหวัดสตูล #อื่นๆ #แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับนักเรียนเข้าหอพัก

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 : -

ไฟล์3 : -