การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 4สรุปการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมุสลิมศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน