แสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาอัลฮัมดูลิลละฮฺ แสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร่วม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นอีกก้าวหนึ่งและจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ