ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ตามที่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 และดำเนินการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่เต็มจำนวนตามแผนการรับนักเรียน ที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ของโรงเรียน จึงกำหนดระเบียบและกำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือกดังเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น

ไฟล์1 :  Download

ไฟล์2 :  Download

ไฟล์3 :  Download