กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺ สู่วิถีอัลอิสลามวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวม ณ ห้องประชุมซอฮาบะฮฺ อาคารสำนักงาน โรงเรียนมุสลิมศึกษา โดยอุซตาซอับดุลมานัฟ ดาเระมีน วิทยากรเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิด แนวปฏิบัติ สู่วิถีชีวิตอัลอิสลาม