ค่ายต้นกล้าแห่งอิสลามค่ายต้นกล้าแห่งอิสลาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความแข่งแกร่งและการดำรงชีวิตตามแบบฉบับของอัลอิสลาม ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล จัดโดยองค์การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา