กิจกรรมการประกวดสื่อมัลตทิมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กิจกรรมการประกวดสื่อมัลตทิมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โดย 1.นายอิสกันดาร์ มิสลีมีน 2.นายไหนฮาน เเดสา 3.นายเอี๊ยะซาน หมาดมานัง นายสุเฮล ยาหยาหมัน ผู้ควบคุม