แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานักศึกษาจาก USM (Universiti Sains Malaysia) ประเทศมาเลเซีย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมุสลิมศึกษา จ.สตูล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน